แบบฟอร์มประวัติย่อ ( ไทย )

ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน,ที่ทำงาน,มือถือ

E-mail : 


จุดมุ่งหมายในการทำงาน :
 


การศึกษา


·        ชื่อสถาบัน


คณะ/สาขา , ระยะเวลา


เกรดเฉลี่ย


ประสบการณ์การทำงาน


·        ชื่อบริษัท, ระยะเวลา


ตำแหน่ง


หน้าที่ความรับผิดชอบ


 


การฝึกงาน/การฝึกอบรม :


 


ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (พอใช้, ดี , ดีมาก) :


ความสามารถด้านภาษา (พอใช้, ดี , ดีมาก) :


 


ความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ :กิจกรรม
:ข้อมูลส่วนตัว
:
วันที่เกิด


อายุ


เพศ


สถานภาพ
น้ำหนัก
ส่วนสูงบุคคลอ้างอิง
:

0 ความคิดเห็น: